Thông tin khóa học và học phí

THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TẠI THANH GIANG

Thời gian học:
(1,5 tiếng/ buổi, 3 buổi/ tuần)

Tsubaki A1:Thứ 2,4,6 (17:30~19:00)
Tsubaki A2:Thứ 3,5,7 (17:30~19:00)
Tsubaki A3:Thứ 2,4,6 (19:15~20:45)
Tsubaki A4:Thứ 3,5,7 (19:15~20:45)

Tổng thời lượng học cả khóa:
N5: 6 tháng ; N4: 5,5 tháng

Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn

Thời gian học:
(1,5 tiếng/ buổi, 5 buổi/ tuần)

Tsubaki B1: Thứ 2,3,4,5,6 (17:30~19:00)

Tsubaki B2:Thứ 2,3,4,5,6 (19:15~20:45)
Tổng thời lượng học cả khóa:
N5: 5 tháng ; N4: 4,5 tháng

Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn

Thời gian học:
(3 tiếng/ buổi, 3 buổi/ tuần)

Himawari A1:Thứ 2,4,6 (08:00~11:00)
Himawari A2:Thứ 2,4,6 (13:30~16:30)
Himawari A3:Thứ 3,5,7 (08:00~11:00)
Himawari A4:Thứ 3,5,7 (13:30~16:30)

Tổng thời lượng học cả khóa:
N5: 5 tháng ; N4: 4,5 tháng

Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn

Thời gian học:
(3 tiếng/ buổi, 5 buổi/ tuần)

Himawari B1:Thứ 2,3,4,5,6 (8:00~11:00)

Himawari B2:Thứ 2,3,4,5,6 (13:30~16:30)
Tổng thời lượng học cả khóa:
N5: 4 tháng ; N4: 3,5 tháng

Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn

Thời gian học:

(6 tiếng/ buổi, 5 buổi/ tuần)

8:00~11:00 & 13:00~16:00

Thứ: 2,3,4,5,6


Tổng thời lượng học cả khóa: 3 tháng


Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn

Thời gian học:
(1,5 tiếng/ buổi, 3 buổi/ tuần)

Yuri A1:Thứ 2,4,6 (17:30~19:00)
Yuri A2:Thứ 2,4,6 (19:15~20:45)
Yuri A3:Thứ 3,5,7 (17:30~19:00)
Yuri A4:Thứ 3,5,7 (19:15~20:45)

Tổng thời lượng học cả khóa: 6 tháng

Giáo trình:

Mimikara Oboeru N3(Từ vựng), Shinkanzen N3(Ngữ pháp), Soumatome N3(Kanji)

Thời gian học:

(3 tiếng/ buổi, 5 buổi/ tuần)

(8:00~11:00)

Thứ 2,3,4,5,6

Tổng thời lượng học cả khóa:  6 tháng

Giáo trình:

Mimikara Oboeru N3(Từ vựng), Shinkanzen N3(Ngữ pháp), Soumatome N3(Kanji)

Thời gian học:

(2 tiếng/ buổi, 5 buổi/ tuần)

Bara A1:Thứ 2,3,4,5,6 (8:00~10:00)

Bara A2:Thứ 2,3,4,5,6 (14:00~16:00)
Tổng thời lượng học cả khóa:
N5: 5 tháng ; N4: 4,5 tháng

Giáo trình:

Nhập môn + Minna no nihongo 1,2+ Kanji Look&Learn